Najčešća pitanja

 

 

1. Ko ima prava na socijalnu pomoć?

 

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog zakonom.
Pravo mogu da ostvare i domaćinstva sa izrazito niskim penzionim primanjima (ispod 7.000,00 dinara). Na dobijanje prava utiče i radna sposobnost, posedovanje pokretne i nepokretne imovine. Potrebno je podneti zahtev u centru za socijalni rad, pa da se na osnovu prikupljene dokumentacije utvrdi pravo na novčanu socijalnu pomoć.

 

2. Kako ostvariti prava na tuđu negu i pomoć?

 

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe. Preko centra za socijalni rad pravo ostvaruju deca, odrasla i ostarela lica koja nisu ostvarila penziona primanja i inostrani penzioneri.

 

3. Kako ostvariti prava na subvencije (za struju, gas, informatiku…)?

 

Pravo na oslobađanje dela obaveze (50%) plaćanja komunalnih proizvoda i usluga ima pojedinac, odnosno porodica, koja na osnovu rešenja centra za socijalni rad ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć ili pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica (na osnovu odluke Skupštine Grada Jagodine – o utvrđivanju kriterijuma za oslobađanje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga).


Pravo na oslobađanje dela obaveze plaćanja računa za struju i gas ima pojedinac, odnosno porodica, koja na osnovu rešenja centra za socijalni rad ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć. Visina oslobađanje regulisana je Uredbom o energetski zaštićenom kupcu koju je donela Vlada Republike Srbije.

 

4. Kako postupiti kada je u porodici bolesno lice koje odbija lečenje?

 

Određivanje mere obaveznog lečenja je u nadležnosti suda. Pokretač postupka mogu biti bliski članovi porodice. Ako se utvrdi da je potrebno pokrenuti postupak preispitivanja poslovne sposobnosti uključuje se centar za socijalni rad.

 

5. Kako dobiti pomoć u kući?

 

Potrebno je, u centru za socijalni rad, podneti zahtev za utvrđivanje prava na pomoć u kući.

 

6. Šta je potrebno za smeštaj u dom?

 

Potrebno je prikupiti dokumentaciju za smeštaj u dom i podneti zahtev za smeštaj u centru za socijalni rad. Zahtev se podnosi u mesno nadležnom centru (nadležnost se određuje po adresi iz lične karte), a smeštaj se može ostvariti u bilo kojoj ustanovi za smeštaj u Republici Srbiji.

 

7. Kako postati hraniteljska porodica?

 

Postupak počinje podnošenjem zahteva u centru za socijalni rad. Potrebno je proći obuku za hranitelje nakon čega se stiče podobnost za bavljenje hraniteljstvom.

 

8. Koji je postupak za usvajanje dece?

 

Postupak počinje podnošenjem zahteva u centru za socijalni rad. Potrebno je proći obuku za usvojitelje nakon čega se ulazi u nacionalni registar usvojitelja.


Usvajanje dece je postupak koji se vodi u centru za socijalni rad.

 

9. Kako pokrenuti postupak razvoda braka?

 

Razvod braka se pokreće tužbom u Osnovnom sudu.

 

10. Zašto se za poveravanje deteta mora pokretati postupak u sudu, kada su deca rođena u vanbračnoj zajednici?


Vršenje roditeljskog prava – poveravanje dece, je postupak koji se pokreće u Osnovnom sudu. Od 01.07.2005. zakon izjednačava pravni status dece rođene u vanbračnim zajednicama sa decom rođenom u bračnim zajednicama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. Ružice MIlanović br 1


Jagodina, 35000

 

tel/fax 035/8221-730


tel 035/240-030

8222-456


e-mail:

jagodina.csr@minrzs.gov.rs

 

Sajt o Jagodini

 

Ukupno 2238   

    Danas: 15     

  Juče: 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agencija Autentik