O nama


Gradski centar za socijalni rad Jagodina je ustanova socijalne zaštite koja vrši javna ovlašćenja u oblasti socijalne i porodično- pravne zaštite. Osnovan je 06.02.1961. godine. GCSR Jagodina pokriva teritoriju od oko 470 kvadratnih metara sa oko 83.000 stanovnika. Nalazi se u blizini centra Grada Jagodina u okviru stambene zgrade na oko 500m2. Sastoji se od prijemnog odeljenja, odeljenja za obradu podataka, sale za sastanke, kancelarije direktora i kancelarija stručnih radnika (socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, andragoga pravnika..) kojih ima ukupno 22. Rad je organizovan putem aktivnosti stručnih radnika, administracije, tehničkog osoblja i računovodstva. Centar za socijalni rad se finansira iz budžeta Ministarstva, budžeta lokalne samouprave i od donacija.


Delatnost centra je socijalna zaštita, socijalni rad i porodično-pravna zaštita a regulisana je Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, Porodičnim zakonom, Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i odlukom o pravima o socijalnoj zaštiti građana Jagodine. Postupak za ostvarivanja prava građana GCSR Jagidina vodi po odredbama zakona o opštem upravnom postupku. Osnovni oblici zaštite koji se pružaju korisnicima su : starteljstvo, usvojenje, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, dodoatak za pomoć i negu drugog lica, pomoć u kući, dnevni boravak, materijalno obezbeđenje, pomoć za osposobljavanje za rad i druge usluge socijalne zaštite.


ORGANIZACIJA RADA
Od septembra meseca 2008. godine u primeni je novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Centra po kome postoje :
Služba za zaštitu dece i mladih, Služba za zaštitu odraslih i starih, Pravna služba, Služba za finasijsko-računovodstvene poslove i Služba za pružanje usluga u lokalnoj zajednici.


Služba za zaštitu dece i mladih
Služba za zaštitu dece i mladih bavi se zaštitom prava i interesa dece i omladine iz porodica sa poremećenim porodičnim odnosima, dece i omladine bez roditeljskog straranja, dece i omladine sa posebnim potrebama, kao i dece i omladine sa različitim oblicima neprihvatljivog i zakonski sankcionisanog ponašanja. Takođe, služba radi i sa roditeljima kojima je potrebna pomoć u njihovoj životnoj situaciji i porodicama koje žele da se angažuju oko dece i omladine koja se nalaze u posebnoj životnoj situaciji.
Neki od poslova koje služba obavlja su :
Poveravanje mal. dece nakon razvoda braka i prekida vanbračne zajednice
Regulisanje ličnih odnosa mal. dece sa roditeljima
Starateljstvo
Hraniteljstvo
Usvojenje
Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
Preventivni i korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava
Zaštita žrtava nasilja u porodici
Zaštita i prevencija zapostavljanja i zanemarivanja mal. dece
Zasptupanje prava i interesa mal. dece u raznim postupcima pred Sudom
Rad sa decom i omladinom sa asocijalnim ponašanjem
Krivično- pravna zaštita maloletnih učinioca krivičnih i prekršajnih dela
Procena socio-emotivne zrelosti mlađih punoletnih lica
Resocijalizacija maloletnika i
Savetodavni rad i drugi poslovi iz delokruga rada Centra.
Služba u obavljanju svojih poslova aktivno sarađuje sa Policijskom upravom, Osnovnim i Viši sudom, Tužilaštvom, školama i predškolskim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i drugim ustanovama socijalne zaštite.
Službu čine 7 stručna radnika – voditelja slučaja sa završenim fakultetom i višom školom ( socijalni radnici, psiholozi, pedagog i specijalni pedagog) jedan Rukovodilac službe i jedan Supervizor.


Služba za zaštitu odraslih i starih
Služba za odrasle i stare kroz svoj rad pruža socijalnu pomoć i zaštitu odraslim i starim licima sa porodičnim problemima, mentalno nedevoljno razvijenim odraslim i starim licima, duševno oblolelim odraslim i ostarelim licima, odraslim licima sa asocijalnim ponašanjem, teže fizički obolelim licima i licima sa invaliditetom, odraslim nezbrinutim licima, ostarelim licima bez porodičnog staranja, ostarelim licima bez sredstava za život itd.
Neki od poslova koje služba obavlja su :
Stavljanje pod starateljstvo i društvenu zaštitu lica lišenih poslovnih sposobnosti
Postavljanje staratelja za posebne poslove
Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
Smeštaj u drugu porodicu
Davanje mišljenja i predloga drugim institucijama
Pomoć u ostvarivanju određenih prava
Intervencija i posredovanje kod drugih institucija
Rad na usmeravnaju i praćenju lica u stanju socijalne potrebe
Pomoć žrtvama nasilja
Rad na organizovanju životne i radne sredine
Savetodavni rad i drugi poslovi iz delokruga Centra.
Služba u obavljanju svojih delatnosti aktivno sarađuje sa Policijskom upravom, Sudom i Tužilštvom, Zdravstvenim utanovama, Gerontološkim centrom i drugim ustanovama socijalne zaštite.
Službu čine 3 stručna radnika – voditelja slučaja ( socijalni radnici, andragog,) jedan Rukovodilac službe ( psiholog) i jedan Supervizor.


Pravna služba
Služba za pravne poslove obavlja sve upravno-pravne poslove za građane u postupcima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i sve pravne poslove u nadležnosti organa starateljstva. Upravni poslovi obuhvataju primenu upravno procesnih pravila u vođenju postupaka i donošenju odluka u upravnim stvarima čije je rešavanje zakonom povreno centru.Služba obavlja i sledeće poslove : pravne poslove u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa, zaštite prava deteta, odnosno prava drugih poslovno nesposobnih lica. Takođe, služba radi i poslove informisanja, pravnog savetovanja, učešća u proceni, planiranju i realizaciji usluga i mera socijalne zaštite u saradnji sa stručnim radnicima iz služba za zaštitu dece i mladih, odraslih i starih.


U okviru sastava pravne službe funkcioniše i prijemna kancelarija i kancelarija za metrijalna davanja.
Prijemna kancelarija obavlja prijem građana koji se prvi put jave GCSR Jagodina i u skladu sa procenom upućuje korisnike u odgovarajuću službu centra ili drugu nadležnu instituciju. Takođe, kroz rad ove kancelarije vrši se i prijem svih pisanih podneska građana, zahteva drugih institucija i telefonskih poziva.
Kancelarija za materijalna davnja obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava građana na materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne novčane pomoći i sve druge vidove materijalnih davanja.
Službu čine 3 diplomirana pravnika od kojih je jedan Rukovodilac službe, jedan stručni radnik ( dipl. socijalni radnik) na poslovima Trijaže i adminitrativni radnik, kao i tri stručna radnika ( dipl. socijalni radnik i dva socijalna radnika) kao i jedan referent MOP-a u kancelariji za materijalna davanja.


Služba za finasijsko- administrativne i tehničke poslove
Obavlja finasijske, administrativne i tehničke poslove GCSR Jagodina.
Službu čine jedan Rukovodilac službe, dva administrativna radnika, dva radnika obezbeđenja, vozač, domar i spremačica.


Služba za pružanje usluga u lokalnoj zajednici
U okviru Gradskog centra za socijalni rad Jagodina se nalaze radne jednice:

Dnevni centar “Sveti Trifun” koji u svom sastavu ima:
Dnevni boravak za decu sa autizmom,
Dnevni boravak za decu sa dečijom i cerebralnom paralizom,
Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u kojima je pretežno zastupljena usluga dnevnog boravka za decu sa invaliditetom.
“Sigurna kuća” – prihvatilište za žrtve nasilja u porodici.
Geronto servis koji pruža usluge pomoći u kući starim licima i osobama sa invaliditetom, sa psihosocijalnom podrškom korisnicima.
Zaštićeno stanovanje u socijalnim uslovima.
Porodično savetovalište.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. Ružice MIlanović br 1


Jagodina, 35000

 

tel/fax 035/8221-730


tel 035/240-030

8222-456


e-mail:

jagodina.csr@minrzs.gov.rs

 

Sajt o Jagodini

 

Ukupno 2236   

    Danas: 13     

  Juče: 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agencija Autentik